Državne ustanove i organi

Državne ustanove i organi - ministarstva, agencije i uprave
Ministarstvo odbrane, unutrašnjih poslova, prosvete, ekonomije, poljoprivrede. Agencija za privatizaciju, borbu protiv korupcije. Administrativne službe.

Ministarstvo finansija
Delokrug Ministarstva finansija utvrđen je u članu 3. Zakona o ministarstvima (Sl. glasnik RS, br. 44/2014, 14/2015, 54/2015) i obuhvata poslove državne uprave...
Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu
Direkcija za elektronsku upravu, kao organ u sastavu Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, obavlja stručne poslove i poslove državne uprave koji se...
Fond za razvoj Republike Srbije
Rad Fonda za razvoj Republike Srbije regulisan je Zakonom o Fondu za razvoj Republike Srbije ("Sl.glasnik RS br. 88/10") Vlasništvo: Vlasništvo 100%...
Regulatorno telo za elektronske medije
Regulatorno telo za elektronske medije (u daljem tekstu: Regulator) je samostalna nezavisna regulatorna organizacija sa svojstvom pravnog lica, koja vrši javna...
Agencija za privredne registre
Agencija za privredne registre (APR) osnovana je 2004. godine Zakonom o Agenciji za privredne registre. Osnivanje Agencije pomogli su Švedska vlada (Swedish...
Republički fond za zdravstveno osiguranje
Republički fond za zdravstveno osiguranje je nacionalna, javna i neprofitna organizacija, posredstvom koje građani ostvaruju prava iz zdravstvenog osiguranja...
Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije
U Republici Srbiji poslove državne uprave utvrđene zakonom i propisima donetim na osnovu zakona obavljaju ministarstva. Ona primenjuju zakone i druge propise i...
Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije
Ministarstvo kulture i informisanja obavlja poslove državne uprave koji se odnose na: - razvoj i unapređenje kulture i umetničkog stvaralaštva; - praćenje i...
Ministarstvo pravde Republike Srbije
Ministarstvo pravde i državne uprave Beograd, Nemanjina broj 22-26; poslovi Ministarstva pravde i državne uprave obavljaju se i u prostorijima u Beogradu u...
Gradski zavod za veštačenja
Gradski zavod za veštačenja iz Beograda osnovan je Rešenjem Skupštine grada Beograda br. 021.1-76/74-10-04 od 24.1.1974.g. kao ustanova koja vrši delatnost od...
Ministarstvo odbrane Republike Srbije
Ministarstvo odbrane, u okviru svog delokruga, predlaže i sprovodi politiku odbrane, izvršava zakone i međunarodne ugovore, opšta akta Narodne skupštine, Vlade...
Agencija za bezbednost saobraćaja
U cilju uspostаvljаnjа sistemа bezbednosti drumskog sаobrаćаjа u kome će se prvenstveno sprečаvаti, аli i uklаnjаti posledice nаstаle u okviru funkcionisаnjа...
Centar za stručno usavršavanje Šabac
Centar za stručno usavršavanje Šabac, nastao je kao rezultat projekta Stručnog usavršavanja obrazovnog kadra (Professional Development Project - PDP),...
1 - 20 od 20 rezultata

Registrovanje

RegistrovanjeRegistrujte se u najposećenijem Poslovnom adresaru
Registrovano 20.739 kompanija