Regulatorno telo za elektronske medije

Regulatorno telo za elektronske medije

 • Adresa:
 • Trg Nikole Pašića 5
 • 11000, Beograd
 • Telefon:
 • +381 11 202 87 00
  +381 11 202 87 45
 • Website:
 • www.rem.rs
Pošaljite upit

Regulatorno telo za elektronske medije (u daljem tekstu: Regulator) je samostalna nezavisna regulatorna organizacija sa svojstvom pravnog lica, koja vrši javna ovlašćenja u cilju: delotvornog sprovođenja utvrđene politike u oblasti pružanja medijskih usluga u Republici Srbiji; unapređivanja kvaliteta i raznovrsnosti usluga elektronskih medija; doprinosa očuvanju, zaštiti i razvoju slobode mišljenja i izražavanja; u cilju zaštite interesa javnosti u oblasti elektronskih medija i zaštite korisnika usluga elektronskih medija, u skladu sa odredbama Zakona o elektronskim medijima, na način primeren demokratskom društvu.

Regulator je funkcionalno i finansijski nezavisan od državnih organa i organizacija, pružalaca medijskih usluga i operatora. Za obavljanje poslova iz svoje nadležnosti Regulator je odgovoran Narodnoj skupštini, a za vršenje stručnih i administativnih poslova obrazovane su stručne službe Regulatora čija su osnovna pravila organizacije i način rada propisani Statutom.

Sedište Regulatora je u Beogradu, na adresi Trg Nikole Pašića br. 5.
Organi Regulatora su Savet i predsednik Saveta.

 • Statistika:
 • Datum upisa: 11.06.2009
 • Datum ažuriranja: