Ministarstvo finansija

Ministarstvo finansija

Pošaljite upit

Delokrug Ministarstva finansija utvrđen je u članu 3. Zakona o ministarstvima (Sl. glasnik RS, br. 44/2014, 14/2015, 54/2015) i obuhvata poslove državne uprave koji se odnose na:
- republički budžet;
- utvrđivanje konsolidovanog bilansa javnih prihoda i javnih rashoda;
- sistem i politiku poreza, taksi, naknada i drugih javnih prihoda;
- osnove sistema doprinosa za socijalno osiguranje i obezbeđivanje finansiranja obaveznog socijalnog osiguranja;
- uređenje izvornih prihoda autonomne pokrajine i lokalnih samouprava;
- politiku javnih rashoda; upravljanje raspoloživim sredstvima javnih finansija Republike Srbije;
- koordinaciju sistema upravljanja i sprovođenja programa finansiranih iz sredstava Evropske unije;
- javni dug i finansijsku imovinu Republike Srbije;
- makroekonomsku i fiskalnu analizu, kvantifikaciju mera ekonomske politike;
- finansijske efekte sistema utvrđivanja i obračuna zarada koje se finansiraju iz budžeta Republike Srbije, teritorijalne autonomije i lokalne samouprave i fondova organizacija obaveznog socijalnog osiguranja;
- nadzor nad radom Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja;
- javne nabavke;
- sprečavanje pranja novca; igre na sreću;
- fiskalne monopole; devizni sistem i kreditne odnose sa inostranstvom;
- nadzor nad primenom propisa koji se odnose na promet roba i usluga sa inostranstvom i obavljanje delatnosti u inostranstvu sa stanovišta deviznog poslovanja i kreditnih odnosa sa inostranstvom i druge poslove devizne inspekcije, u skladu sa zakonom;
- sistem finansijskih odnosa sa inostranstvom i međunarodnim finansijskim organizacijama; pripremu, zaključivanje i primenu međunarodnih ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja;
- carinski sistem, carinsku tarifu, mere vancarinske zaštite i slobodne zone;
- kreditno-monetarni sistem;
- bankarski sistem;
- osiguranje imovine i lica;
- učestvovanje u upravljanju bankama, društvima za osiguranje i drugim finansijskim institucijama čiji je akcionar Republika Srbija, kao i organizovanje i sprovođenje postupaka prodaje akcija u istim;
- sistem plaćanja i platni promet;
- hartije od vrednosti i tržište kapitala;
- sistem računovodstva i revizije računovodstvenih iskaza;
- knjigovodstvo;
- privatizaciju i sanaciju banaka i drugih finansijskih organizacija; prijavljivanje u stečajnim postupcima potraživanja Republike Srbije;
- uređivanje prava javne svojine;
- svojinsko-pravne i druge stvarno-pravne odnose, izuzev pripreme zakona kojim se uređuje pravo svojine i druga stvarna prava;
- eksproprijaciju;
- zaštitu imovine Republike Srbije u inostranstvu;
- primenu Sporazuma o pitanjima sukcesije;
- ostvarivanje alimentacionih potraživanja iz inostranstva;
- pružanje pravne pomoći povodom strane nacionalizovane imovine obeštećene međunarodnim ugovorima;
- budžetsku kontrolu svih sredstava budžeta Republike Srbije, teritorijalne autonomije i lokalne samouprave i organizacija obaveznog socijalnog osiguranja i javnih preduzeća;
- harmonizaciju i koordinaciju finansijskog upravljanja i kontrole i interne revizije u javnom sektoru;
- upravni nadzor u imovinsko-pravnim poslovima;
- drugostepeni upravni postupak u oblastima iz delokruga ministarstva, u skladu sa zakonom;
- obezbeđivanje sredstava solidarnosti, kao i druge poslove određene zakonom.

Poreska uprava, kao organ uprave u sastavu Ministarstva finansija, obavlja stručne poslove i poslove državne uprave koji se odnose na: registraciju i vođenje jedinstvenog registra poreskih obveznika; utvrđivanje poreza; poresku kontrolu; redovnu i prinudnu naplatu poreza i sporednih poreskih davanja; otkrivanje poreskih krivičnih dela i njihovih izvršilaca; primenu međunarodnih ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja; jedinstveni poreski informacioni sistem; poresko računovodstvo, kao i druge poslove određene zakonom.

Uprava carina, kao organ uprave u sastavu Ministarstva finansija, obavlja poslove državne uprave i stručne poslove koji se odnose na: carinjenje robe, carinski nadzor i druge poslove kontrole putnika i prometa robe i usluga sa inostranstvom, kao i druge poslove određene zakonom.

  • Statistika:
  • Datum upisa: 09.06.2009
  • Datum ažuriranja: