Savez slepih Srbije

Savez slepih Srbije

 • Adresa:
 • Knez Mihailova 42/II
 • 11000, Beograd
 • Telefon:
 • +381 11 328 65 50
  +381 11 328 67 06
  +381 11 328 67 22
 • Website:
 • www.savezslepih.org.rs
Pošaljite upit

Savez slepih Srbije je osnovan 14. jula 1946. godine. Nastao je kao rezultat težnje slepih da rade organizovano na ostvarivanju svojih specifičnih potreba i interesa. To je jedina reprezentativna organizacija slepih u Srbiji, a najveća je što se tiče udruženja slepih, kako po broju članova, tako i po aktivnostima koje vrši u cilju zadovoljavanja potreba i interesa svojih članova i ove kategorije osoba sa invaliditetom uopšte.

Članovi Saveza su slepa i slabovida lica iz Srbije. Evidentirano je oko 12.000 slepih i teško slabovidih lica svih uzrasta. Savez ostvaruje proklamovane ciljeve preko opštinskih, međuopštinskih, gradskih i pokrajinskih organizacija, zatim preko organa Saveza i desetak stalnih radnih tela. Na ostvarivanju ciljeva i zadataka se angažuju redovni i pomažući članovi i saradnici Saveza – volonterski, a stručne službe Saveza i njegovih organizacija - profesionalno.
Osnovni ciljevi Saveza su: eliminisanje ili ublažavanje teških posledica slepoće i slabovidosti i aktivan i ravnopravan život slepih sa licima normalnog vida. Radi ostvarivanja široko postavljenih ciljeva i programskih zadataka Savez se neposredno i preko šire društvene zajednice angažuje na vaspitanju, obrazovanju, profesionalnom osposobljavanju, rehabilitaciji i zapošljavanju slepih i slabovidih, socijalnoj i zdravstvenoj zaštiti, obezbeđivanju, nabavci i distribuiranju specijalnih pomagala za kompenzaciju vizuelnog hendikepa u različitim oblastima, na zadovoljavanju specifičnih potreba slepih i slabovidih u oblasti kulture, izdavačke, bibliotečke i informativne delatnosti, negovanju i razvijanju sportsko-rekreativnih, šahovskih i drugih aktivnosti za članstvo Saveza i drugo. Savez se permanentno angažuje da se položaj slepih u različitim oblastima reguliše zakonskim i podzakonskim propisima i da slepa lica, kao lica sa jednim od najtežih hendikepa koji može pogoditi čoveka, imaju povoljan materijalni i društveni položaj i odgovarajuća kompenzaciona prava, kako bi se u što većoj meri umanjile posledice ovog hendikepa.

Uspešnim višedecenijskim radom i rezultatima Savez je stekao bogato iskustvo, ugled i značajan društveni uticaj kod državnih organa i relevantnih društvenih institucija koje obezbeđuju materijalne i druge pretpostavke za njegov rad i za posebna prava i povlastice slepih i slabovidih. Ugled i uticaj Saveza ogleda se i u tome što u ime države obavlja i određena javna ovlašćenja, kao što su: zadovoljavanje specifičnih potreba slepih u oblasti bibliotečke, izdavačke i informativne delatnosti na slepima dostupnom pismu (Brajevo, reljefno, tačkasto pismo, kao jedino autentično pismo za slepe) i tehnikama - zvučna tehnika (knjige i časopisi snimljeni na kasetama i kompakt diskovima); obezbeđivanje, nabavka i raspodela specifičnih pomagala za slepe, regulisanje i izdavanje isprava za povlašćenu i besplatnu vožnju slepih i njihovih pratilaca u unutrašnjem putničkom saobraćaju i drugo.

Delatnosti Saveza se mogu podeliti u dve osnovne grupe:
· socijalno-humnitarna i opšta delatnost i
· bibliotečka, izdavačka i informativna delatnost.

Prostorije u kojima se pretežno odvija rad na socijalno-humanitarnoj delatnosti se nalaze u Beogradu, Knez-Mihailova 42/II, u sedištu Saveza. Telefoni: 3286-550; 3286-706; faks: 3286-722; e-mail: info@savezslepih.org; adresa sajta: www.savezslepih.org.

Bibliotečka i izdavčka delatnost se pretežno odvija u Biblioteci Saveza slepih Srbije „Dr Milan Budimir“ u Beogradu, Jevrejska 24. telefoni: 2630-969, 2184-604; e-mail: sssbiblio@gmail.com.

Savez izdaje sledeća glasila za slepe i slabovide: Mozaik – na audio-kasetama i kompakt diskovima, „Svitanja“, „Žena i dom“ i „Zabavne listiće“ – na Brajevom pismu.

Predsednik Saveza slepih Srbije je Milan Stošić, a sekretar Dragiša Drobnjak.

Savez je organizovan na teritorijalnom principu i u njegovom sastavu deluje 44 opštinske, međuopštinske i gradske organizacije, od kojih 30 u centralnoj Srbiji, tri na Kosovu i Metohiji i 11 u Vojvodini. Osim toga, u okviru republičke organizacije deluje i Savez slepih Vojvodine.

 • Statistika:
 • Datum upisa: 04.12.2009
 • Datum ažuriranja: