Lorijen hospital - Specijalna bolnica za bolesti zavisnosti i druge psihijatrijske bolesti

Lorijen hospital - Specijalna bolnica za bolesti zavisnosti i druge psihijatrijske bolesti

Pošaljite upit

Specijalna bolnica Lorijen hospital predstavlja nastavak i proširenje delatnosti Specijalističke psihijatrijske ordinacije Lorijen, osnovane u maju 1997., prve privatne ordinacije u Jugoslaviji usko specijalizovane za lečenje zavisnosti od droga i lekova.

Tokom 17 godina naš tim prati savremene trendove i inovacije u lečenju bolesti zavisnosti. Širok spektar korišćenih metoda omogućava nam da lečenje prilagodimo specifičnim potrebama svakog pojedinačnog pacijenta, da pravimo individualizovane planove lečenja koji pomažu da se postigne dugotrajni oporavak. Pri tome se sve faze lečenja sprovode na jednom mestu.

Bolnica je oformljena zbog zahteva brojnih pacijenata da im se omogući celodnevna nega i pomoć u prevazilaženju težih oblika apstinencijalne krize. Takođe, uslovi dnevne bolnice nam daju veće mogućnosti da organizujemo individualni i grupni psihoterapijski rad, posebno sprovođenje programa za prevenciju recidiva.

NASA MISIJA:

* Da pratimo savremene trendove i inovacije u lečenju zavisnosti i doprinesemo da se razbije mit o zavisnostima kao ''neizlečivim bolestima''.

* Da svojim radom pokažemo da se zavisnosti mogu efikasno lečiti (ništa manje efikasno nego što se danas leče druge hronične bolesti, kao što je npr. hipertenzija).

* Da neprestano tragamo za pravim lekovima, pravim rečima i pravim postupcima koji će pomoći da se zauzda žudnja za drogom i zaustavi njena tiranija.

* Da pomažemo mladim ljudima da ponovo zadobiju kontrolu nad svojim ponašanjem, a samim tim i nad svojim životom. Da im pomognemo da ponovo stanu na noge i nastave svoj zaustavljen lični razvoj. Da im pomognemo da otkriju smisao i lepotu u pravim ciljevima i zdravim stilovima života.

PROGRAMI LECENJA:

Lečenje podrazumeva širok spektar mogućnosti koje se prilagodjavaju specifičnim potrebama svakog pojedinog pacijenta. Odvija se kroz proces koji ima više faza. U svakom slučaju započinje pregledom psihijatra, laboratorijskom i drugom potrebnom dijagnostikom. Zatim se pravi plan lečenja. Kod razvijene zavisnosti lečenje započinje detoksikacijom i kupiranjem apstinencijalne krize (u bolnici, dnevnoj bolnici, dispanzeru ili patronažno). Detoksikacija podrazumeva samo prvi korak u lečenju. U nastavku sledi faza stabilizovanja i održavanja apstinencije i program prevencije recidiva kroz koji pacijent uči kako da izbegne povratak u začarani krug zavisnosti i kako da ostvari uspeh i zadovoljstvo u životu. Ovo podrazumeva različite oblike psihoterapije

Detoksikacija u bolničkim uslovima

Podrazumeva više različitih programa i protokola:
• Program za heroinske zavisnike
• Program za zavisnike od Trodona
• Program za alkoholičare
• Program za zavisnike od lekova za smirenje i spavanje
• Program za zavisnike od kokaina
• Program za pacijente sa zavisnoću od više različitih supstanci
• Programi za pacijente sa dual dijagnozom

Ovi programi namenjeni su pacijentima koji su skloni recidivima, kojima je, da bi prebrodili apstinencijalnu krizu neophodna potpuna izolacija iz provokativnog okruženja. Takođe je namenjen pacijentima koji imaju tešku i/ili komplikovanu apstinencijalnu krizu i zahtevaju medicinsku negu i zbrinjavanje. Tokom 5-7 dana u bezbednom i podržavajućem okruženju, u uslovima poluintenzivne nege, pacijentu se pomaže da sa što manje nelagodnosti i rizika prebrodi apstinencijalnu krizu. Ova inicijalna faza lečenja završava se uvođenjem prve doze blokatora (u slučaju zavisnosti od opijata i opioida kao što su heroin i Trodon) ili averzivne terapije (u slučaju alkoholizma). Nastavak lečenja tokom koga je cilj da se postignuta apstinencija stabilizuje može se nastaviti u bolnici, dnevnoj bolnici ili dispanzeru.

Detoksikacija u uslovima dnevne bolnice

Namenjena je pacijentima koji imaju lakšu do umereno teške apstinencijalne krize, odgovornog saradnika u lečenju i adekvatan smeštaj, tako da svakodnevno mogu dolaziti u bolnicu. Dinamika davanja i sastav detoksikacione i antikrizne terapije prilagodjavaju se potrebama svakog pojedinog pacijenta. Tokom celog procesa detoksikacije stručni tim prati, motiviše i podržava pacijenta u njegovom nastojanju da uspostavi apstinenciju. Roditelje i/ili druge saradnike u lečenju usmerava, podržava i savetuje kako bi bili što adekvatniji i uspešniji u svojoj ulozi.

Stabilizovanje i održavanje apstinencije - farmakoterapija

• Proces detoksikacije završava se uvodjenjem prve doze blokatora opijatskih receptora ili averzivne terapije u slučaju alkoholizma. Ovo su lekovi koji pomažu da se kontroliše želja za drogom i/ili alkoholom i privremeno sprečavaju njihovo ponovno uzimanje. U daljem toku ovi lekovi se mogu uzimati oralnim putem u vidu tableta ili rastvora, uz obavezan nadzor od strane saradnika u lečenju. Ukoliko to nije moguće obezbediti pacijent se upućuje hirurgu radi implantacije ovih lekova. Na ovaj način obezbedjuje se sigurna zaštita tokom 2, 3 ,6 ili 12 meseci (u zavisnosti od vrste implanta). Intramuskularne depo injekcije obezbedjuju zaštitu tokom mesec dana.

• Stabilizovanje apstinencije podrazumeva i postepenu obustavu antikrizne terapije i uvodjenje drugih psihofarmaka po proceni ordinirajućeg psihijatra. Ovo je posebno važno kod pacijenata sa dual dijagnozom koji pored zavisnosti imaju još neki psihijatrijski poremećaj, kao što su depresija, stanja straha, psihoza, poremećaji ishrane, poremećaji ličnosti koji zahtevaju pažnju i lečenje. Često se dešava da tek kada se prestane sa uzimanjem alkohola ili droge ovi poremećaji postaju očigledni.

Stabilizovanje i održavanje apstinencije - psihoterapija

• Individualna i grupna psihoterapija
• Rad sa porodicom
• Grupni i individualni savetodavni rad
U toku je prijavljivanje za sledeće oblike grupne terapije:
- Grupa za sprečavanje ponovnog vraćanja na supstance (drogu, alkohol, lekove) za zavisnike u apstinenciji
- Grupa za terapiju zavisnosti od interneta (zavisnost od facebooka i drugih društvenih mreža, chat rooms-a, cyber sexa, kompulzivnog surfovanja, kompjuterskih igrica)
- Tehnike za kontrolu besa - psihoedukacija i razvoj veština u grupi
- Grupa za terapiju kompulzivnog prejedanja (kod bulimije i/ili gojaznosti)
- Grupa podrške roditeljima zavisnika
- Grupa podrške bračnim partnerima zavisnika

• Program za prevenciju recidiva pomaže pacijentu da nauči kako da kontroliše žudnju za drogom, da prepozna i izbegne rizične situcije. Sprovodi se kroz 12 - 29 seansi. Može se sprovoditi kroz produženi bolnički tretman, dnevnu bolnicu ili dispanzer
• Trening životnih veština (odgovorno donošenje odluka, postavljanje ciljeva i planiranje vremena, veštine komunikacije, asertivni trening i kontrola besa)
• Trening profesionalnih veština
• Zdravi stilovi življenja (fitness, vežbe disanja, vežbe relaksacije, yoga, autogeni trening). Naši saradnici iz ovih oblasti uvode vas u tajne zdravog života kojim treba da zamenite destruktivne navike
• Hobi klub-Naši saradnici vam pomažu da ponovo upoznate sebe i svoje uspavane talente i sklonosti. Na taj način ćete otkriti alternativna zadovoljstva

Psihoterapijska podrška i savetovanje online putem Skype-a
www.lorijen.co.rs/savetovaliste.html

Zbog brojnih zahteva naših pacijenata sa privremenim ili trajnim mestom boravka van Beograda, a kojima je potrebna povremena ili kontinuirana psihoterapijska podrška, omogućili smo da se kontakt sa terapeutom (psihologom ili psihijatrom), odvija putem Skype-a.

E- terapija je efikasna jer može pružiti pomoć, savete i smernice.

Prednosti
- udaljenost od vašeg mesta boravka od terapeuta više ne prestavlja problem
- ušteda vremena za ljude čiji je raspored previše zauzet za tradicionalnu terapeutsku seansu
- mogućnost da se smanje troškovi putovanja od mesta boravka do savetovališta
- ne gubi se kontinuitet kontakta sa terapeutom iz različitih razloga
- veća anonimnost
- osobe koje se osećaju prijatnije nego licem u lice, sve dok ne steknu poverenje koje omogućava otvorenost u fizičkom prisustvu terapeuta

Pogled iz druge perspektive - razlozi sa psihoterapijsku podršku i savetovnje online

Za probleme koji su se desili u vašem životu ne znači da ste vi krivi, ali treba da preuzmete odgovornost za rad na problemima i njihovo rešavanje na odgovarajući način.

Savetnici i psihoterapeuti su obučeni da vam pomognu online i pruže podršku u širokom spektru životnih problema

- stanjima stresa
- prelaznim ciklusima života
- kod gubitka posla ili doma
- raskida veze
- kod prevazilaženja emocionalnih problema
- teškoćama u odnosima
- tešloćama u porodičnom životu i izazovima roditeljstva
- slaboj kontroli besa
- gubitku interesovanja i zadovoljstva za uobičajne aktivnosti

kao i kod:

- anksioznosti
- depresije
- tuge
- razdražljivosti, plačljivosti
- usamljenosti
- osećaja lične bezvrednosti
- loše slike o sebi
- nedostatka samopouzdanja
- paničnih poremećaja
- različitih oblika zavisnosti
- problema sa ishranom

Savetnici slušaju pažljivo i bez osude i kritike pomažu Vam da steknete uvid u sopstvene probleme, da izrazite osećanja i uče Vas kako da upravljate njima na pravi način.

  • Statistika:
  • Datum upisa: 26.01.2010
  • Datum ažuriranja: