Vin Co o.d.

Vin Co o.d.

 • Adresa:
 • Stevana Mokranjca 2, Osanica
 • 12000, Požarevac
 • Telefon:
 • +381 12 550 565
  +381 64 647 22 44
  +381 64 647 22 45
  +381 64 016 94 09
 • Radno vreme:
 • Po potrebi
 • Website:
 • www.procenarizika.co.rs
Pošaljite upit

Kompanija se tek prvih šesnaest godina zajedno sa Vama bavi Procenom rizika na radnom mestu i izradi akata o proceni rizika na radnim mestima,osposobljavanjem zaposlenih iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu i pružanjem usluga SAVETNIKA za Bezbednost i zdravlje na radu trećim licima u skladu sa Zakonom o Bezbednosti i zdravlju na radu /Sl.gl.RS br.35/2023/

Veliki broj zadovoljnih klijenata su garancija našeg dobrog rada I uspešnog pozicioniranja na tržištu.

PROCENA RIZIKA NA RADNIM MESTIMA

Procena rizika jeste sistematsko evidentiranje i procenjivanje svih faktora u procesu rada koji mogu uzrokovati nastanak povreda na radu, oboljenja ili ostecenja zdravlja i utvrdjivanje mogucnosti, nacina sprecavanja, otklanjanja ili smanjenja rizika.

Radno mesto sa povecanim rizikom je radno mesto utvrdjeno Zakonom i Aktom o proceni rizika na random mestu i u radnoj sredinini Radna mesta sa povećanim rizikom ( rad na visini, dubini, radna mesta na upravljanju vozilima, unutrašnji transport - viljušksri idr. član 4. tačka 21.Zakona,) u kome, i pored potpuno ili delimicno primenjenih mera u skladu sa Zakonom i podzakonskim aktima, postoje okolnosti koje mogu da ugroze bezbednost i zdravlje zaposlenih.

Akt o proceni rizika je akt koji sadrzi opis procesa rada sa procenom rizika od povreda ili ostecenja zdravlja na radnom mestu u radnoj sredini. Takodje sadrzi i mere za otklanjanje i smanjivanje rizika u cilju poboljsanja bezbednosti i zdravlja na radu zaposlenih.

Akt o proceni rizika donosi se u pismenoj formi za sva radna mesta u radnoj sredini, a na osnovu Pravilnika o nacinu i postupku procene rizika na radnom mestu i u radnoj sredini...

Procena rizika obuhvata:
* Opšte podatke o poslodavcu;
* Opis tehnološkog i radnog procesa, opis sredstava za rad, i njihovo grupisanje i opis sredstava i
opreme za licnu zaštitu na radu;
* Snimanje organizacije rada;
* Prepoznavanje i utvrdjivanje opasnosti i štetnosti na radnom mestu i u radnoj sredini;
* Procenjivanje rizika u odnosu na opasnosti i štetnosti;
* Utvrdjivanje načina i mera za otkalanjanje, smanjenje ili sprecavanje rizika;
*Zaključak.

U slucaju pojave svake nove opasnosnosti i promene nivoa rizika u procesu rada ili teške povrede na radu pristupa se izmeni akta o proceni rizika.

Aktom o proceni rizika, a na osnovu ocene službe medicine rada, odredjuju se posebni zdravstveni uslovi koji moraju ispunjavati zaposleni za obavljanje odredjenih poslova na radnom mestu u radnoj sredini na Radnim mestima sa povećanim rizikom.

Poslodavac je dužan da zaposlenom, na radnom mestu sa povecanim rizikom, pre početka rada obezbedi prethodni lekarski pregled, kao i periodicni lekarski pregled u toku rada.

OSPOSOBLJAVANJE ZAPOSLENIH

Osposobljavanje zaposlenog , vrši se teoretski i prakticno na osnovu Plana i programa osposobljavanja koji je doneo Poslodavac i mora trajati onoliko koliko je potrebno da se svaki zaposleni osposobi za pravilno i bezbedno rukovanje sredstvima za rad i materijalima koje koristi u procesu rada kako bi se izbegle neželjene posledice - ugrožavanje ljudskih života i materijalnih dobara koje za posledicu može imati Povredu na radu ili pojavu Profesionalnih oboljenja.

Provera stečenih znanja i veština zaposlenih iz oblasti Bezbednosti i zdravlja na radu, vrši se jednom u 3 (tri) godine, s tim što će se jednom u toku svake godine izvršiti provera - praktična provera znanja zaposlenih na radnim mestima sa povećanim rizikom..
Obučavanje zaposlenih vršimo putem predavanja, davanjem pisanih materijala, brošura, prikazivanjem filmova....

Vrlo uspešno radimo na impementaciji ISO standard /9001,14001,45001…../, a po angažovanju sertifikacionih kuća obavljamo i poslove eksternog ,,audita” standarda za ISO 45001

Za vase potrebe možemo uraditi i štampu na raznim materijalima (osim tekstila) u maksimalnim dimenzijama 600x450x200 mm

Na raspolaganju smo Vam za dogovore oko realizacije naših i Vaših zajedničkih projekata I ideja.

Portfolio preduzeća možete pogledati na: www.procenarizika.co.rs

Vaš Vin Co OD

 • Statistika:
 • Datum upisa: 19.05.2010
 • Datum ažuriranja: