Vin Co o.d.

Vin Co o.d.

 • Adresa:
 • Stevana Mokranjca 2, Osanica
 • 12000, Požarevac
 • Telefon:
 • +381 12 550 565
  +381 64 647 22 44
  +381 64 647 22 45
  +381 64 016 94 09
 • Radno vreme:
 • Po potrebi
 • Website:
 • www.procenarizika.co.rs
Pošaljite upit

Kompanija se tek prvih petnaest godina zajedno sa vama bavi procenom rizika na radnom mestu i izradi akata o proceni rizika na radnim mestima,osposobljavanjem zaposlenih oz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu i pružanjem usluga lica za Bezbednost i zdravlje na radu trećim licima u skladu sa Zakonom o Bezbednosti i zdravlju na radu /Sl.Gl.RS 101/2005 i 91/15/.

Preko hiljadu zadovoljnih klijenata su garancija našeg dobrog pozicioniranja na tržištu.

PROCENA RIZIKA NA RADNIM MESTIMA

Procena rizika jeste sistematsko evidentiranje i procenjivanje svih faktora u procesu rada koji mogu uzrokovati nastanak povreda na radu, oboljenja ili ostecenja zdravlja i utvrdjivanje mogucnosti, nacina sprecavanja, otklanjanja ili smanjenja rizika.
Radno mesto sa povecanim rizikom je radno mesto utvrdjeno aktom o proceni rizika na kome, i pored potpuno ili delimicno primenjenih mera u skladu sa Zakonom i podzakonskim aktima, postoje okolnosti koje mogu da ugroze bezbednost i zdravlje zaposlenih.
Akt o proceni rizika je akt koji sadrzi opis procesa rada sa procenom rizika od povreda ili ostecenja zdravlja na radnom mestu u radnoj okolini. Takodje sadrzi i mere za otklanjanje i smanjivanje rizika u cilju poboljsanja bezbednosti i zdravlja na radu.
Akt o proceni rizika donosi se u pismenoj formi za sva radna mesta u radnoj okolini a na osnovu Pravilnika o nacinu i postupku procene rizika na radnom mestu i u radnoj okolini...

Procena rizika obuhvata:

* Opšte podatke o poslodavcu;
* Opis tehnološkog i radnog procesa, opis sredstava za rad, i njihovo grupisanje i opis sredstava i
opreme za licnu zaštitu na radu;
* Snimanje organizacije rada;
* Prepoznavanje i utvrdjivanje opasnosti i štetnosti na radnom mestu i u radnoj okolini;
* Procenjivanje rizika u odnosu na opasnosti i štetnosti;
* Utvrdjivanje načina i mera za otkalanjanje, smanjenje ili sprecavanje rizika;
* Zaključak.
U slucaju pojave svake nove opasnosnosti i promene nivoa rizika u procesu rada pristupa se izmeni akta o proceni rizika.
Aktom o proceni rizika, a na osnovu ocene službe medicine rada, odredjuju se posebni zdravstveni uslovi koji moraju ispunjavati zaposleni za obavljanje odredjenih poslova na radnom mestu u radnoj okolini ili za upotrebu pojedine opreme za rad.
Poslodavac je dužan da zaposlenom, na radnom mestu sa povecanim rizikom, pre početka rada obezbedi prethodni lekarski pregled, kao i periodicni lekarski pregled u toku rada.

ISPITIVANJE USLOVA RADNE SREDINE

U okviru naseg poslovanja vršimo usluge ispitivanja parametara koji karakterišu komfor radne sredine (mikroklima, osvetljenost, hemijske, bioloske i fizičke štetnosti). Ispitivanja se vrše u roku od 3 godine od dana prethodnog ispitivanja.

PREGLED I ISPITIVANJE INSTALACIJA

Poslodavac je dužan da vrši pregled i ispitivanje sredstava za rad, električnih instalacija, instalacija fluida i radne sredine na nacin i u rokovima utvrdjenim uputstvom proizvodjaca, tehničkim propisima i standardima.
Ako uputstvom proizvodjača, tehničkim propisima i standardima nisu predvidjeni drugi rokovi, poslodavac je dužan da orudja za rad pregleda i ispituje:
* Pre prve upotrebe;
* Posle rekonstrukcije ili havarije;
* Ako su orudja za rad premeštena sa jednog na drugo mesto rada
* Najkasnije u roku od 3 godine od dana prethodnog pregleda ili ispitivanja.
Za obavljanje ovih pregleda i ispitivanja poslodavac angažuje pravno lice sa licencom, koje je dužno da izda strucni nalaz po izvršenom pregledu i ispitivanju.
Pregledima i ispitivanjima opreme za rad instalacija i drugih sredstava rada, proverava se njihova ispravnost sa stanovišta bezbednosti na radu.

OSPOSOBLJAVANJE ZAPOSLENIH

U okviru ove usluge vršimo :
1) osposobljavanje zaposlenih za bezbedan i zdrav rad
2) obuka zaposlenih iz oblasti zastite od pozara
Obucavanje zaposlenog , vrši se teoretski i prakticno i mora trajati onoliko koliko je potrebno da se svaki zaposleni osposobi za pravilno rukovanje sredstvima za rad i materijalima koje koristi u radu kao i vatrogasnim materijalom na svom radnom mestu kako bi se izbegle neželjene posledice - ugrožavanje ljudskih života i materijalnih dobara.
Osnovna obuka svih zaposlenih iz oblasti zaštite od požara, vrši se jednom u 3 (tri) godine, s tim što će se jednom u toku svake godine izvršiti provera - praktična provera znanja-testiranje.
Obučavanje zaposlenih vršimo putem predavanja, davanjem pisanih materijala, brošura, prikazivanjem filmova....

PREGLED I ISPITIVANJE OPREME ZA RAD

* Pregled i ispitivanje propisanih orudja za rad
* Pregled mašina i uredjaja

Vrlo uspešno radimo na impementaciji ISO standarda, a obavljamo i poslove eksternog kontrolora standarda ISO 45001

Na raspolaganju smo Vam za dogovore oko realizacije naših i Vaših zajedničkih projekata.

Portfolio preduzeća možete pogledati na: www.procenarizika.co.rs

 • Statistika:
 • Datum upisa: 19.05.2010
 • Datum ažuriranja: 12.05.2022