IIS - Istraživački i tehnološki centar

IIS - Istraživački i tehnološki centar

 • Adresa:
 • Trg Dositeja Obradovića 7
 • 21000, Novi Sad
 • Telefon:
 • +381 21 450 935
  +381 21 485 21 77
  +381 21 635 03 00
 • Radno vreme:
 • Pon-Pet 07.30-14.30h
 • Website:
 • www.itcns.rs
Pošaljite upit

ITC - Istraživački i tehnološki centar je prva organizacija kod nas sertifikovana u skladu sa zahtevima ISO 9001 za istraživanje, projektovanje, konsalting i obuku. Sertifikaciju sistema kvaliteta Centra je izvršila i njegov nadzor obavlja nemačka sertifikaciona kuća RW TUEV iz Essena.

Stečeno iskustvo, imidž, stručni kadrovi, praćnje savremenih tehnologija, stalno usavršavanje organizacije kroz realizaciju ciljeva zacrtanih u Politici kvaliteta, kao i beskompromisno poštovanje Sistema vrednosti, garant su kvaliteta i pouzdanosti poslovanja Centra.

Centar, na osnovama savremene opreme, dobre organizacije, sposobnih, stručnih i kreativnih kadrova i efikasnog sistema kvaliteta, u mogućnosti je da ostvari kvalitet proizvoda i usluga na nivou svetskih normi i/ili iskazanih zahteva korisnika. Praćenjem novih istraživačko-razvojnih i tržišnih tendencija, Centar svoju politiku kvaliteta koncipira putem:
- istraživanja prilaza, postupaka i metoda analize potreba i zahteva tržišta sa aspekta kvaliteta, strukture, količine, cene, roka i uslova isporuke
- razvoja novih proizvoda i novih usluga za potrebe poznatih i nepoznatih korisnika (stare i nove tržišne niše)
- nabavke materijala od proverenih i odabranih dobavljača
- izbora proverenih i kompetentnih izvođača poslova
- stalnog unapređenje partnerskih odnosa sa dobavljačima, podizvođačima i korisnicima proizvoda i usluga
- stalnog unapređenje procesa rada koji obezbeđuje kvalitet proizvoda i usluga za klasu boljih u odnosu na konkurenciju
- sprovođenja internih i eksternih provera sistema kvaliteta
- stručnog osposobljavanja kadrova i
stvaranja motivacionog miljea kroz podizanje svesti o potrebi i
- unapređenja kvaliteta proizvoda i usluga.

Sistem kvaliteta, saglasno zahtevima standarda ISO 9001, ostvaruje se putem izrađenih, usaglašenih i prihvaćenih dokumenata sistema kvaliteta. Stalno prikupljanje, obrada i analiza podataka i informacija, su osnova za blagovremeno izvođenje preventivnih i korektivnih mera. Izvedene mere unapređuju procese rada i uvećavaju poslovne rezultate Centra, ali ne na štetu korisnika i kvaliteta proizvoda i usluga. Učesnici u procesu rada Centra se obavezuju da razvijaju kulturu kvaliteta i imidž Centra i da na svojim radnim mestima izvršavaju zadatke u duhu utvrđene politike kvaliteta.

[email protected]
[email protected]

 • Statistika:
 • Datum upisa: 14.04.2005
 • Datum ažuriranja: