Raiffeisen Invest a.d. - Beograd

Raiffeisen Invest a.d. - Beograd

Pošaljite upit

Raiffeisen INVEST a.d. Beograd Društvo za upravljanje investicionim fondovima je registrovano 25.06.2007 godine i upisano u Agenciju za privredne registre pod brojem BD 62641/2007. Poslovanje Društva odobreno je od strane Komisije za hartije od vrednosti Republike Srbije, broj 5/0-33-2491/4-07 na dan 31.05.2007. godine.

Delatnost Društva je:
- organizovanje i upravljanje otvorenim investicionim fondovima;
- osnivanje i upravljanje zatvorenim investicionim fondova;
- upravljanje privatnim investicionim fondovima.

Društvo upravlja fondovima na način da se uvek obezbeđuje poštovanje načela investiranja, tačnije, načelo sigurnosti imovine Fonda, načelo diversifikacije portfolija i načelo održavanja odgovarajuće likvidnosti, a u skladu sa ograničenjima ulaganja predviđenim Zakonom, podzakonskim aktima i prospektom datog Fonda.

Društvo će ulagati imovinu fondova sa ciljem ostvarivanja porasta vrednosti imovine fonda primerenoj vrsti i rizicima ulaganja definisanim strategijom fonda. Društvo će poslovati sa imovinom fondova isključivo u interesu članova fondova.

  • Statistika:
  • Datum upisa: 08.02.2010
  • Datum ažuriranja: