Raiffeisen Future

Raiffeisen Future

Pošaljite upit

Raiffeisen Future - Dobrovoljni penzijski fond

Fond je organizovan radi prikupljanja novčanih sredstava uplatom penzijskog doprinosa od strane obveznika uplate i ulaganja tih sredstava sa ciljem povećanja vrednosti imovine Fonda.

Imovina Fonda u svojini je članova Fonda, srazmerno njihovom udelu u imovini Fonda, odvojena je od imovine Društva i ne može biti predmet prinudne naplate, zaloge, hipoteke, ne može se uključiti u likvidacionu ili stečajnu masu društva za upravljanje, kastodi banke ili drugih lica, niti koristiti za izmirivanje obaveza člana dobrovoljnog penzijskog fonda i drugih lica prema trećim licima.

Poslove u vezi sa organizovanjem i upravljanjem Fondom vrši Društvo za upravljanje Raiffeisen FUTURE a.d. Beograd, shodno odredbama Zakona o dobrovoljnim penzijskim fondovima i penzijskim planovima (Sl. glasnik RS br. 85/2005. i 31/2011.), kao svoju isključivu delatnost.

  • Statistika:
  • Datum upisa: 08.02.2010
  • Datum ažuriranja: