prethodna
Visoka škola elektrotehnike i računarstva strukovnih studija
Visoka škola elektrotehnike i računarstva strukovnih studija
sledeća
Visoka turistička škola strukovnih studija
Visoka turistička škola strukovnih studija

Visoka tehnička škola strukovnih studija Novi Beograd

Visoka tehnička škola strukovnih studija Novi Beograd

Pošaljite upit

isoka tehnička škola strukovnih studija u Novom Beogradu, danas jeste škola sa savremenim studijskim programima: Kompjuterski mašinski sistemi, sa dva modula – Kompjutersko projektovanje i modeliranje i Kompjuterizovani proizvodni sistemi, te Industrijsko inženjerstvo, takođe sa dva modula – Industrijsko inženjerstvo sa menadžmentom i Industrijsko inženjerstvo sa informatikom, i Energetska efikasnost i zelena energija.

Usvojeni studijski programi rezultat su ozbilјnog ispitivanja savremenih kretanja u društvu i privredi, razvoja savremenih tehnologija, promena u sistemu obrazovanja, kod nas i u svetu, zahteva Bolonjske deklaracije i potreba usklađivanja sa ujedinjenom Evropom, i tzv. svetskom podelom rada.

Visoka tehnička škola strukovnih studija, uz primenu savremenih principa edukacije, obrazuje mlade i kvalitetne stručnjake, sposobne da se uklјuče u tokove proizvodnje zasnovane na novim tehnologijama, kao i tokove savremenog menadžmenta i biznisa, koji prate kretanja kod nas i u svetu.

Studijski programi pokrivaju polјe tehničko-tehnoloških nauka u oblastima industrijsko inženjerstvo i industrijski menadžment i mašinsko inženjerstvo, ali i interdisciplinarne, multidisciplinarne, transdisciplinarne i dvopredmetne studije.

Podrazumeva se da Škola stvara uslove za kontinuirano usavršavanje nastavnog osoblјa i nabavku savremene opreme za izvođenje nastave, prateći tehnološku revoluciju koja, opet, traži inženjere sposobne da se uklјuče u delatnosti zasnovane na kompjuterizaciji, automatizaciji, manipulaciji znanja i obradi informacija.

Škola je akreditovana i za izvođenje specijalističkih studija za Kompjuterske mašinske sisteme i Industrijsko inženjerstvo. U pripremi je i materijal za akreditaciju specijalističkih strukovnih studija za studijski program Energetska efikasnost i zelena energija.

Škola je akreditovala Visokoškolsku jedinicu van sedišta ustanove u Valјevu i studijski program Kompjuterizovani proizvodni sistemi. Takođe od školske 2015/2016. godine upisujemo studente u prvu godinu studija u Visokoškolsku jedinicu van sedišta ustanove u Novom Sadu na akreditovani studijski program Industrijsko inženjerstvo sa informatikom.

  • Statistika:
  • Datum upisa: 05.06.2009
  • Datum ažuriranja: 22.05.2020