Geografski fakultet

Geografski fakultet

 • Adresa:
 • Studentski trg 3/3
 • 11000, Beograd
 • Telefon:
 • +381 11 2637 421
  +381 11 2182 889
 • Website:
 • www.gef.bg.ac.rs
Pošaljite upit

Osni­va­nje Ge­o­graf­skog za­vo­da na Ve­li­koj ško­li davne 1893. godine mo­že se sma­tra­ti po­čet­kom raz­vo­ja na­uč­ne ge­o­gra­fi­je u Sr­bi­ji i osta­lim srp­skim ze­mlja­ma. Za­hva­lju­ju­ći, pre sve­ga, Jo­va­nu Cvi­ji­ću i nje­go­vim uče­ni­ci­ma srp­ska ge­o­graf­ska ško­la se sna­žno afir­mi­sa­la i za­u­zela is­tak­nu­to me­sto, a u ne­kim seg­men­ti­ma i vo­de­će, u i svet­skim okvi­ri­ma. Od osni­va­nja do da­nas, Geograf­ski fakultet u Beogradu i be­o­grad­ska ge­o­graf­ska ško­la imaju vo­de­će me­sto u raz­vo­ju na­uč­ne ge­o­gra­fi­je i prime­ni na­uč­nih re­zul­ta­ta u raz­li­či­tim pod­ruč­ji­ma dru­štve­ne prak­se, kao što su: pro­stor­no pla­ni­ra­nje, ur­ba­ni­stič­ko pla­ni­ra­nje, ru­ral­no pla­ni­ra­nje, za­šti­ta i una­pre­đe­nje ži­vot­ne sre­di­ne i dru­ge.

Glavna delatnost Geografskog fakulteta u Beogradu jesu visoko obrazovanje i naučni rad, koji čine deo nacionalnog, međunarodnog, a posebno evropskog obrazovnog i naučnog prostora. Obrazovni i naučni rad na Geografskom fakultetu organizuje se i obavlja na način utvrđen Statutom Fakulteta u skladu sa Zakonima kojim se uređuje visoko obrazovanje i naučno-istraživačka delatnost u Republici Srbiji.

Geografski fakultet u Beogradu izvodi akademske i osnovne strukovne studije u tri stepena: Studije prvog stepena su osnovne akademske studije, koje traju četiri (4) godine (240 ESPB bodova). Studije drugog stepena su diplomske akademske studije (master studije), koje traju jednu (1) godinu (60 ESPB bodova). Prva dva stepena studija (osnovne i diplomske akademske) na Geografskom fakul­tetu u Beogradu u zbiru imaju 300 ESPB bodova (traju 5 godina). Studije trećeg stepena su doktorske akademske studije, koje traju tri (3) godine i imaju 180 ESPB bodova. Mogu se upisati uz prethodno ostvareni obim studija od najmanje 300 ESPB bodova na osnovnim akademskim i diplomskim akadem­skim studijama.

Geografski fakultet u Beogradu obavlja naučnu delatnost kao ravnopravnu oblast svoje ukupne delatnosti. Naučni rad ostvaruje se kroz osnovna, primenjena i razvojna istraživanja, koja se obavljaju u cilju razvoja nauke i struke, podizanja kvaliteta nastave, naučnog i stručnog usavršavanja, razvoja naučnog i nastavnog podmlatka, uvođenja studenata u naučni rad i stvaranja materijalnih uslova za rad i razvoj fakulteta.

Geografski fakultet u Beogradu organizuje i izvodi studije u toku školske godine koja počinje 1. oktobra i traje 12 kalendarskih meseci. Na Geografskom fakultetu školska godina se deli na dva semestra od kojih svaki traje 15 nedelja (jesenji i prolećni semestar). Nastava svih predmeta se organizuje i izvodi u toku jednog semestra. Svi ostali detalji vezani za režim studija utvrđeni su Sta­tutom Fakulteta.
Geografski fakultet u Beogradu organizuje i izvodi studije na srpskom jeziku. Isto tako, organizuje i izvodi studije, odnosno pojedine delove studija, tj. omogućava izradu i odbranu doktorske disertacije na jeziku nacionalne manjine i na stranom jeziku u skladu sa Statutom.

Geografski fakultet u Beogradu organizuje i izvodi studije kroz neposredan kontakt sa studentima (neposredna nastava) i ne organizuje studije i studijske programe na daljinu.

 • Statistika:
 • Datum upisa: 04.06.2009
 • Datum ažuriranja: