Farmaceutski fakultet

Farmaceutski fakultet

 • Adresa:
 • Vojvode Stepe 450
 • 11221, Beograd
 • Telefon:
 • +381 11 395 12 04
  +381 11 397 28 40
 • Website:
 • www.pharmacy.bg.ac.rs
Pošaljite upit

Farmaceutski odsek pri Medicinskom fakultetu Beogradskog univerziteta osnovan je 24. oktobra 1939. U samostalnu visokoškolsku ustanovu Farmaceutski fakultet prerasta 19. oktobra 1945. godine. Dugi niz godina nastava na fakultetu se odvijala u objektima Medicinskog fakulteta, a od septembra 1991. godine Farmaceutski fakultet dobija svoju zgradu u ulici Vojvode Stepe 450.

Od osnivanja pa do kraja 2007. godine na Farmaceutskom fakultetu diplomiralo je 9.284 studenata, završilo specijalizaciju 1.788 kandidata (1.176 specijalizacija za potrebe zdravstva), odbranjeno je 286 magistarskih teza i 239 doktorskih disertacija.

Pored svoje matične delatnosti visokoškolske ustanove, Faramaceutski fakultet obavlja obrazovne, naučne, zdravstvene, stručne i izdavačke poslove, kao i bibliotekarsku i muzejsku aktivnost. Muzej istorije farmacije je registrovan kao zvanični muzej grada Beograda.

Na Farmaceutskom fakultetu postoji 18 katedri i to za: fiziku i matematiku, opštu i neorgansku hemiju, analitičku hemiju, organsku hemiju, botaniku, fizičku hemiju, mikrobiologiju i imunologiju, fiziologiju, farmaceutsku hemiju, analitiku lekova, farmakognoziju, medicinsku biohemiju, bromatologiju, toksikologiju, farmaceutsku tehnologiju i kozmetologiju, farmakologiju, farmakokinetiku, socijalnu farmaciju i farmaceutsko zakonodavstvo i Radna jedinica zajedničke službe (sa odsecima za: pravne i opšte poslove, materijalne i finansijske poslove, nastavu i studentska pitanja, bibliotekarske i muzejske poslove, informacione tehnologije i tehnička služba).

Naučnoistraživački rad nastavnika i saradnika Fakulteta, odvija se kroz osnovna, primenjena i razvojna istraživanja sa problematikom koja je najvećim delom određena planovima i programima projekata koje finansira Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, kao i Programa međunarodne naučne saradnje.

Stručne aktivnosti nastavnika i saradnika povezane su sa intenziviranjem saradnje sa kolegama iz prakse, ali i sa boljim kvalitetom i većim obimom poslova koje Fakultet obavlja po osnovu ugovora o poslovno-tehničkoj saradnji sa privrednim subjektima.

U okviru zdravstvene delatnosti oformljen je Centar za kontinuiranu edukaciju koji aktivno radi već nekoliko godina. Kroz ovaj Centar, Fakultet učestvuje u procesu stalnog stručnog usavršavanja diplomiranih farmaceuta i kontinuiranog praćenja i prenošenja savremenih kretanja farmaceutske nauke i prakse. Centar organizuje kurseve kontinuirane edukacije iz svih oblasti farmaceutske struke. Pored ovog, osnovan je Centar za naučno-istraživački rad studenata, dok je formiranje Centra za razvoj farmaceutske prakse i Centra za inovacije u toku. Na Farmaceutskom fakultetu postoji »Fond prof. dr Ivan Berkeš« za nagrađivanje najboljih studenata, a krajem 2007. godine uspostavljena je i Godišnja nagrada za najbolje naučne radove asistenata, saradnika i studenata doktorskih studija.

Studenti Farmaceutskog fakulteta realizuju svoje aktivnosti kroz sledeće organizacije: Studentska organizacija (NAPSer – National Association of Pharmacy Students, Serbia)), Sportsko društvo Farmaceutskog fakulteta, Hor „Raskovnik“ studenata Farmaceutskog fakulteta, Foto-sekcija studenata Fakulteta (PharmArt). Studentske nastavne i vannastavne aktivnosti koordinira student prodekan i Studentski parlament. Studenti farmacije aktivno učestvuju u radu Evropske asocijacije studenata farmacije (EPSA – European Pharmaceutical Student Association) i Internacionalne asocijacije studenata farmacije (IPSF – International Pharmaceutical Student Federation). Takođe, sarađuju i sa studentima drugih fakulteta, naročito u okviru medicinske grupacije u Beogradu i Republici Srbiji.

Farmaceutski fakultet je član Internacionalnog udruženja farmaceuta (International Pharmaceutical Federation, FIP), a od 2002. godine i Evropske asocijacije farmaceutskih fakulteta (European Association of Faculties of Pharmacy, EAFP).

 • Statistika:
 • Datum upisa: 04.06.2009
 • Datum ažuriranja: