Ekonomski fakultet

Ekonomski fakultet

 • Adresa:
 • Kamenička 6
 • 11000, Beograd
 • Telefon:
 • +381 11 302 12 40
  +381 11 263 95 60
 • Website:
 • www.ekof.bg.ac.rs
Pošaljite upit

Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu je obrazovna i naučna ustanova sa tradicijom dužom od 70 godina. Osnovana je kao Visoka škola za ekonomiju i trgovinu još daleke 1937. godine kao prvi visokoškolski obrazovni centar u oblasti ekonomije u tadašnjoj Kraljevini Jugoslaviji.

Danas je Ekonomski fakultet najveća i najeminentnija naučno-obrazovna ustanova u zemlji na području ekonomskih nauka. Fakultet zapošljava oko 130 nastavnika i saradnika od čega 53 redovna profesora. Na Fakultetu je do sada diplomiralo oko 40000 studenata, oko 2170 je nastavilo poslediplomske studije i steklo naziv magistra nauka dok je oko 730 steklo titulu doktora nauka.

Nastavni plan redovnih studija na Fakultetu obuhvata devet usmerenja i to:
- Ekonomska analiza i politika
- Marketing
- Računovodstvo, revizija i finansijski menadžment
- Trgovinski menandžment i marketing
- Finansije, bankarstvo i osiguranje
- Turizam i hotelijerstvo
- Statistika, informatika i kvantitativne finansije
- Menadžment
- Međunarodna ekonomija i spoljna trgovina

Pored ovoga, na poslediplomskim studijama na Fakultetu postoji oko 20 kurseva u različitim oblastima ekonomije. Od 2001. na fakultetu radi i Poslediplomska poslovna škola MBA tipa, na kojoj predaju eminentni domaći i strani profesori.

Fakultet ima svoj naučno-istraživacki centar (NICEF) koji na brojnim projektima angažuje veliku većinu nastavnika i saradnika kao i jedan broj istaknutih eksperata izvan Fakulteta. Od osnivanja, u NICEF-u je urađeno preko 800 projekata za preduzeća i druge korisnike u oblastima restrukturisanja, procene vrednosti, privatizacije, investicija itd. kao i blizu 100 makroekonomskih projekata za vlade, pojedina ministarstva, fondove i dr.

NICEF je organizovan u više posebnih centara koji čine njegove sastavne delove:
- Centar za procenu vrednosti kapitala i privatizaciju
- Centar za preduzetništvo
- Centar za organizaciju i liderstvo
- Centar za hartije od vrednosti
- Centar za korporativne finansije
- Centar za izradu i ocenu investicionih programa
- Centar za marketing
- Centar za javne finansije

Posebnu celinu čini Centar za izdavačku delatnost koji je prerastao u najvećeg domaćeg izdavača ekonomske literature sa prosekom od oko 60 naslova godišnje. Ekonomski fakultet ima sopstvenu, vrlo bogatu biblioteku sa preko 120 000 naslova, pretežno u oblasti ekonomske literature od početka dvadesetog veka do danas.

Jedan od važnih angažmana Fakulteta je i organizovanje naučnih konferencija samostalno ili u saradnji sa Naučnim društvom ekonomista Jugoslavije (selektivnom naučnom organizacijom) kao i skupova i seminara sa preduzećima, bankama itd. Prilozi i referati sa ovih skupova i drugi naučni članci naših nastavnika i saradnika ali i autora izvan Fakulteta objavljuju se u časopisu Ekonomski anali, koji je kategorizovan u grupu časopisa od međunarodnog značaja.

Fakultet ima vrlo razvijenu saradnju sa većim brojem stranih univerziteta i instituta (SAD, Velika Britanija, Rusija, Francuska, Italija, Grčka itd.). Međunarodna saradnja Fakulteta se intezivira poslednjih godina i Fakultet ulazi u nove međunarodne projekte. Kao učesniku konzorcijuma sa još tri domaće i četiri evropske institucije Fakultetu je dodeljen, trenutno najveći u zemlji, međunarodni projekat Policy and Legal Advice Centre koji finansira Evropska agencija za obnovu (EAR), a neizostavno je potrebno pomenuti i projekat Employment support programme u saradnji sa Ministry of labour, employment and social affairs (MOLESA).

Mnogi nastavnici i saradnici Fakulteta angažovani su od strane domaćih instituta, fakulteta, konsultantskih firmi i dr. doprinoseći njihovom ugledu i jačanju njihove stručne osnove u poslovima koje obavljaju. Takođe, jedan broj naših nastavnika individualno je angažovan na pojedinim međunarodnim projektima sto potvrđuje njihov lični naučni ugled i akademski značaj čitavog Fakulteta.

 • Statistika:
 • Datum upisa: 04.06.2009
 • Datum ažuriranja: